Miljöpolicy

AB Lawes ansvarar för effekterna av beslut och aktiviteter som påverkar vår miljö. Syftet med denna policy är att beskriva och etablera en grundläggande och gemensam syn inom vår miljöpåverkan.

AB Lawes miljöarbete skall vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet. AB Lawes är medveten om de globala miljöfrågorna och vår möjlighet till direkt och indirekt påverkan. Baserat på ovanstående skall verksamheter och samarbetspartners kännetecknas av följande principer.

  • Vi skall tillsammans med kunder och övriga samarbetspartners ha ett nära samarbete i miljöfrågor.
  • Vi skall i all verksamhet följa gällande lagar, förordningar och verka för en positiv utveckling på detta område.
  • Vi skall sträva efter att minska föroreningar i all verksamhet. Samtliga i företaget och samarbetspartners skall bedriva ett miljöarbete som ständigt leder till förbättringar.
  • Vid inköp av varor och tjänster skall miljöaspekter vägas in, utrustning skall underhållas och möjligheten att reparera eller förbättra existerande utrustning istället för att köpa nytt skall i varje enskilt fall övervägas.
  • Vid utrangering av utrustning skall denna källsorteras. Transporter skall i första hand samordnas med andra transport företag om så möjligt.
  • Vi skall innan vi genererar utskrifter överväga om det är nödvändigt att ha så många kopior som vi skriver ut.
  • Förbrukningsartiklar och förpackningsmaterial skall källsorteras i här för avsedda kärl.

I dialogen med kunder, leverantörer samt övriga samarbetspartners är AB Lawes medveten om att dessa har stor kunskap om sin egen verksamhet och dess miljöpåverkan. En utveckling inom miljöområdet sker som ett ömsesidigt lärande och utbyte av information kring miljöfrågor, där nytänkande och initiativ uppmuntras.

Jonas Persson
VD AB Lawes